• Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis

    Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή προηγμένων μαθηματικών μοντέλων για την πρόβλεψη της ανάπτυξης και της παραγωγής ωχρατοξίνης Α (ΟΤΑ) από μύκητες που θα απομονωθούν από επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών στην Ελλάδα, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης των μυκήτων και της παραγόμενης τοξίνης. Το εν λόγω έργο θα βελτιώσει και θα επεκτείνει το σχετικά νέο γνωστικό πεδίο της μυκητολογίας πρόρρησης ενσωματώνοντας διάφορους οικολογικούς παράγοντες στα μαθηματικά μοντέλα (π.χ. θερμοκρασία, pH, ενεργότητα ύδατος, αντιμικροβιακοί παράγοντες, κλπ), συμβάλλοντας σε αποτελεσματικότερο έλεγχο της ανάπτυξης των υπεύθυνων μυκήτων και της παραγωγής τοξίνης στο κρασί και τα επιτραπέζια σταφύλια. Θα χρησιμοποιηθούν κλασσικά μαθηματικά μοντέλα, καθώς και νέες προσεγγίσεις μοντελοποίησης που θα βασίζονται σε «έμπειρα συστήματα» (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, μηχανές υποστήριξης διανυσμάτων), για την πρόβλεψη της ανάπτυξης των μυκήτων και της παρουσίας τοξίνης. Επιπροσθέτως, θα αναπτυχθεί μεθοδολογία με βάση την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (real-time PCR) για την ταχεία και εξειδικευμένη ανίχνευση και ποσοτικοποίηση της ωχρατοξίνης Α στα υπό μελέτη προϊόντα.

    Διαβάστε περισσότερα

false

Ταχεία ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε σταφύλια

Οι μύκητες του γένους Aspergillus, ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν στο τμήμα Nigri και περιγράφονται ως μαύροι Ασπέργιλλοι, είναι υπεύθυνοι σε μεγάλο βαθμό για την επιμόλυνση επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών σταφυλιών με ωχρατοξίνη A (OTA). Το είδος Aspergillus carbonarius θεωρείται το πιο ισχυρό μεταξύ των άλλων ασπεργίλλων ως προς την παραγωγή ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα

false

Αλλοίωση των τροφίμων από μύκητες

Οι μύκητες αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία οργανισμών που προκαλούν σημαντική αλλοίωση στα νωπά και μεταποιημένα τρόφιμα. Υπολογίζεται ότι ποσοστό 5-10% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων αλλοιώνεται από μύκητες πριν φτάσει στον τελικό καταναλωτή με αντίστοιχη οικονομική απώλεια για τον τομέα της μεταποίησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αλλοίωση των τροφίμων δεν περιορίζεται μόνο στην εμφανή παρουσία του μύκητα (μούχλας) στην επιφάνεια των τροφίμων, γεγονός που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον καταναλωτή τις περισσότερες φορές, αλλά ορισμένα είδη έχουν την ικανότητα παραγωγής τοξικών ουσιών που είναι γνωστές ως μυκοτοξίνες.

Διαβάστε περισσότερα
Κατηγορία: Όλες

Laboratory

Laboratory

Laboratory

Laboratory

Laboratory

Laboratory

Laboratory

Instruments

Laboratory

Το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια - FungalPrognosis_242» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω